ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ WIKISPACES ΚΑΙ POWERPOINT

Ομάδα μαθητών
1. Ευαγγελία Τασσοπούλου
2. Σοφία Βαρελτζή
3. Χριστιάνα Κρεββατά
4. Δέσποινα Καραμάνου

url.jpg