Ομάδα επεξεργασίας και παρουσίασης αποτελεσμάτων στο wikispaces και powerpoint

ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ WIKISPACES ΚΑΙ POWERPOINT

Ομάδα μαθητών
1. Ευαγγελία Τασσοπούλου
2. Σοφία Βαρελτζή
3. Χριστιάνα Κρεββατά
4. Δέσποινα Καραμάνου

url.jpg